به دانش آموزان خود بیاموزیم...

بیایید به دانش آموزان خود بیاموزیم رسم امانتداری را

ایا امانت فقط شامل درست نگهداشتن اشیا و اجسام است که آن را به درستی به صاحب اصلی برگردانیم؟

حتما نه!

امانتداری در فضای آموزشی بسیار با اهمیت تر جلوه می کند و می توان گفت یک نوع نگهداری از حیثیت و شخصیت را نیز شامل می شود.

اگر بنده مطلبی را نوشته و یا گفته ام و شخص دیگری براساس احساس وظیفه ای که بر خود حمل نموده می خواهد آن را به دیگری انتقال دهد یا باید عین گفته و نوشته ی مرا انتقال دهد و یا با کمک خود من تغییرات اعمال شود و ارسال گردد.

مطلبی که یک نفر دیگر نوشته و شخص دیگری امضا نموده بدون آن که بر آنها محرز شده باشد چطور می تواند من نوعی را مسئول بداند؟ مگر این که این افراد یا کار علمی نکرده باشند و یا اگر هم ، کاری انجام داده اند اصولی نبوده است چرا که از ابتدایی ترین اصول کار امانتداری ادبی آن است که یا عین جمله را در «گیومه» بنویسیم و یا اگر تغییر داده شد و یا خلاصه شد حتما ذکر گردد که «نقل به مضمون» و اگر طوری بود که کل مطلب از نظر محتوا عوض شد دیگر بهتر است نویسنده ی دوم این متن را از خود بداند و اصلا رفرنس اعلام ننماید. اما در موارد قبلی باید طوری رفرنس داده شود که هر خواننده ای بتواند به اصل مطلب رجوع نماید.

حال در این روزگار می بینیم افرادی همانطور که گفته شد مطلب دیگری را به کل تغییر می دهند و بعد هم از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند. 

و اما همکار محترم بیایید به دانش آموزان خود بیاموزیم که زود و بد قضاوت نکنند. بسیاری از مشکلات با هم نوایی و هماهنگی و گفتمان قابل بررسی است و نتیجه بخش خواهد بود. 

/ 0 نظر / 114 بازدید