سوالات چهارم

1-

جملات صحیح را با ص و جملات غلط را با غ مشخص کنید:

-جغرافیا از نظر مسلمانان در ابتدا شاخه ای از ستاره شناسی بود.

- کتاب معجم البدان خوارزمی یک دایره المعارف مکانی به شمار می رود.

- مشهورترین مثال برای معرفی سیستم یک ساعت مچی است.

- جغرافیا سه شاخه ی اصلی جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی و فنون جغرافیایی تقسیم شده است.

- «چرا» اصلی ترین پرسشی است که در جغرافیا مطرح می شود.

- بیان مسأله دومین گام در یک پژوهش جغرافیایی است.

 

1.5

2-

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید:(هر مورد نیم نمره)

جغرافیای اسلامی با رشته ی ستاره شناسی و ........................پیوند داشت.

وصف انسان، محیط و روابط بین آنها همواره جوهر اصلی تعریف و موضوع ...........................را تشکیل می دهد.

تفاوت بین چشم انداز های شهرهای اسلامی و شهرهای غیر اسلامی به جهت تفاوت های........................آنهاست.

پژوهش های بنیادی زیر بنای پژوهش های ......................هستند.

قدیمی ترین نقشه های معتبر، باقی مانده ی لوحی گلی است که در ..........................کشف شده است.

پدیده ی آلتیمتری همان نمایش پدیده های ....................... است.

3

3-

عبارات مناسب را از کادر سمت چپ انتخاب کنید و در مقابل جملات سمت راست بنویسید:

-       

فرضیه، چرخه، شناخت تکوینی، سیستم باز، پردازش داده ها، شناخت ساختاری              

سیستمی است که ماده یا انرژی جدیدی به آن وارد نمی شود.

-        در این سیستم تأثیر متقابل سیستم و محیط دیده می شود.

-        در این تحلیل باید به گذشته ی همه ی پدیده های جغرافیایی توجه کرد.

-        در این تحلیل، رابطه ی یک پدیده ی جغرافیایی با سایر پدیده ها مورد بررسی قرار می گیرد.

-        گام پنجم در انجام پژوهش های جغرافیایی، .....................یا پاسخ پیشنهادی و احتمالی به پرسش تحقیق است.

-        بعد از جمع آوری داده ها، به معنی حذف اطلاعات غیر ضروری و حفظ اطلاعات مرتبط با موضوع تحقیق است.

 

1.5

4-

منظور از سیستم چیست؟

 

0.5

5-

انواع سیستم ها بر اساس چگونگی مبادله ی ماده و انرژی یا اطلاعات، کالا و غیره را نام ببرید:(2مورد)

 

 

0.5

 

باسمه تعالی

 

 

 

 

 

6-

مفاهیمی که بنا بر نیاز اصلی جغرافیای امروز، هدف اصلی در آموزش مفاهیم بین المللی است کدامند؟(2مورد)

0.5

7-

در مورد پژوهش های علمی به سوالات زیر پاسخ دهید:

-        هدف از پژوهش های بنیادی چیست؟(0.5)

 

-        پژوهش های جغرافیایی از نظر روش با هم متفاوتند اما از جهاتی با هم مشابهت دارند این مشابهت ها را بنویسید:(2مورد)(0.5 نمره)

 

-        مرحله ی پایانی پژوهش علمی چیست؟(0.25)

-        هر کدام از عبارات زیر مربوط به کدام مرحله ی پژوهش است؟ آن مرحله را نام ببرید:(0.75)

-        وضعیت کشاورزی روستای محمد آباد چگونه است؟(...................................)

-        چرا در این زمین ها محصولات خاصی کشت می شود؟(......................................)

-        در این زمین های کشاورزی، برنج کشت می شود در حالی که بهتر است گندم کاشته شود.(.....................................)

2

8-

هر کدام از جملات زیر مربوط به کدام روش پژوهش است؟(علّی، توصیفی، هم بستگی)

-        در این نوع پژوهش، علل یا عوامل بروز یک رویداد یا پدیده بررسی می شود.(..............................)

-        این پژوهش برای مطالعه ی میزان تغییرات در یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر است.(..........................)

0.5

9-

به نظر شما مثالهای زیر، نشانگر پسخوراند مثبت است یا منفی؟ با ذکر دلیل.

-        دانش آموزی که از نظر درسی قوی است اما چون به رتبه اهمیت نمی دهد، سر حلسه ی امتحان به دانش آموزان دیگر کمک می کند تا آنها هم نمره ی خوبی بگیرند.

 

 

 

 

 

 

-        بدون توجه به ظرفیت های موجود به تولید انبوه خودرو می پردازیم تا به خودکفایی برسیم.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

ردیف

به نام خدا

نام و نام خانوادگی: .................................................     نام پدر:                 کلاس چهارم                جغرافیا    

شماره دانش آموزی..............................           تاریخ:      /10/90   وقت: 75 دقیقه        نمره:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بارم

10-

نقشه چیست؟

0.5

11-

در نقشه برداری زمینی و هوایی برداشت چگونه صورت می گیرد؟

زمینی:                

 

هوایی:

 

 

1

12-

توضیح دهید که نقشه های دریایی چگونه تهیه می شوند و چه کاربردی دارند؟(دو مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

13-

مزیت مقیاس ترسیمی نسبت به مقیاس بیانی چیست؟

0.5

14-

نقشه های تلفیقی چه نوع نقشه هایی هستند؟ مثال بزنید:

 

 

 

 

 

 

 

1

15-

در سیستم تصویر مسطح(قطبی) مدارها و نصف النهارها چگونه ظاهر می شوند؟

 

مدارها:

 

نصف النهارها:

 

1

16-

منظور از مدار استاندارد در سیستم تصویر مخروطی چیست؟ و چه ویژگی به نقشه می بخشد؟

1

17-

هر کدام از پدیده های زیر با کدام علایم نشان داده می شوند؟ نام ببرید:

مرکز شهرستان(...................) خیابان فرعی(..........................) فضای سبز(....................) پل(......................)

1

18-

برای نمایش ارتفاعات با استفاده از رنگ زرد کدام مناطق را مشخص می کنند؟

0.5

19-

کروکی مدرسه ی خود را از چهاراه آبشار بکشید:

 

 

 

 

 

 

 

 

موفق باشید

1

 

 

 

/ 0 نظر / 164 بازدید