نمونه سوال

نمونه سوالات پیش دانشگاهی یا چهارم از وبلاگhttp://geographygroup.blogfa.com/cat-4.aspx  جهت استفاده شما همکاران و دانش آموزان عزیز، انتخاب گردیده است:

1)دربررسیهای جغرافیایی تمامی گزینه ها مورد توجه جغرافیدانان می باشد. به جز ......  

  الف)تفاوتها وتشابهات محیط جغرافیایی      

ب) رابطه ی انسان و محیط جغرافیایی                                 

ج ) شناخت تنوع محدود مکانهای جغرافیایی          

 د) انسان ،محیط و رابطه متقابل بین آنها.

2)کدام عامل در تغییر و تحول علم جغرافیا در دهه های اخیر نقشی نداشته است ؟     

الف) بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی                        

ب) افزایش ماهواره های اطلاعاتی                 

ج) نیازبه برنامه ریزی فضایی(آمایش زمین )                       

د) جنگ های جهانی اول و دوم.

3) برچه اساسی سیستم ها رابه سیستمهای باز وبسته تقسیم می کنند؟     

 الف) چگونگی مبادله ی ماده انرژی                          ب) ساختار سیستم      

 ج) وضعیت ورودی و خروجی                                    د)وضعیت پسخوراند.

4)درسیستم خاک کدام موارد جزء و رودی می باشند؟    

الف)تبخیر و تعرق محصول کشاورزی                

 ب) محصول کشاورزی اقلیم                                

 ج) انرژی خورشیدی محصول کشاورزی                     

د) انرژی خورشیدی آب و هوا.

5) « سیستم خاک » جزء کدام نوع سیستم ها می باشد؟     

 الف ) باز ساده    ب)بسته پیچیده            ج)باز پیچیده      د)بسته ساده

6)از ویژگیهای سیستم بسته می باشد؟          

 الف)دارای پسخوراند مثبت و منفی است.             

ب)مواد جدید دوباره به سیستم بر می گردد.                  

ج)تاثیر متقابل سیستم و محیط دیده نمی شود.                

د)ورودی بیشتر از خروجی است.

7)کدام وضعیت باعث عدم تعادل،مرگ و فروپاشی سیستم می شود؟    

 الف)پسخوراند منفی                         ب)ورودی= خروجی        

ج)تعادل سیستم                             د)پسخوراند مثبت.

8)اگر از منابع آبهای زیر زمینی دشت فریمان به صورت بی رویه برداشت گردد،

پسخوراند منفی کدام است؟                             

 الف) افت سطح آبهای زیرزمینی                   

 ب) خشکیدن قناتها و چشمه ها      

ج ) تغذیه سفره های زیرزمینی                         

د) شور شدن تدریجی آبخوانها.

9) وقتی جغرافیدان « ارتباط یک پدیده باسایر پدیده ها » رابررسی می کند،

ازچه نوع تحلیلی(شناخت)استفاده کرده است؟          

   الف)تکوینی               ب)ساختاری                ج)کارکردی             د)آینده نگر.

10)همه ی موارد از اهداف آموزش علم جغرافیا می باشد. به جز.......          

 الف)کسب مهارت بهره برداری بیشتر از محیط            

ب)آموزش تفاهم و برابری بین المللی                    

ج) بهره برداری مطلوب و بهینه از سرزمین                  

 د)شناخت جغرافیایی ایران وجهان.

11)کدام مورد در قلمرو علوم سیاسی قرار می گیرد؟                                                                        

 الف)تاثیر فروپاشی شوروی بر شکل گیری دولتهای جدید            

ب) بررسی زمینه های پیدایش جنگ سرد و روایط دیپلماتیک ابر قدرتها                                               ج)تاثیر جنگ سرد بر مسائل نژادی و اقلیت ها                            

د) نقش جنگ جهانی اول بر تغییرات مرزی اروپای شرقی.

12)  مجموعه ی داده ها و اطلاعات یا موادی که بعداز تغییر و تبدیل از سیستم خارج می شود، را چه می نامند؟   

 الف)Input                  ب)system              ج)                outputد)      feed back   

13) کدام رشته ها جزء گرایش های« جغرافیای انسانی » هستند؟      

 الف ) جغرافیای اقتصادی، هیدرولوژی               ب) جغرافیای تاریخی ، کارتوگرافی                   

ج) سنجش از دور ، ژئومورفولوژی               د) جغرافیای جمعیت ، جغرافیای روستایی.

14)در ترکیب و تشخیص محیط جغرافیایی ادغام کدام عناصر و اجزاءصحیح تر است؟    

الف) فناوری ، جهان بینی                           ب) ناهمواریها ، اقلیم                    

ج) فرهنگ ، پوشش گیاهی                         د) خدمات ، اقتصاد.

15) تفاوت بین چشم اندازهای اراضی زراعی کشورهای اسلامی و سوسیالیسم در چیست؟            

الف) عناصر محیط طبیعی                               ب) تفاوتهای فرهنگی                

 ج) عناصر محیط جغرافیایی                          د) تفاوتهای محیطی

16 ) در روابط و نتایج زیر کدام نتیجه گیری درست است؟     

  الف)محیط طبیعی محیط اجتماعی = محیط جغرافیایی          

 ب)محیط طبیعی + محیط جغرافیایی= چشم انداز جغرافیایی   

ج) محیط اجتماعی+ محیط طبیعی= محیط جغرافیایی              

د)محیط اجتماعی + محیط جغرافیایی= چشم انداز جغرافیایی.

17) از ویژگیهای فواید نگرش سیستمی در جغرافیا نمی باشد.     

 الف)پذیرش تغییر و تحولات محیطی                      

ب) بهره برداری از روشهای کمی و آماری            

  ج)ترویج تفکر تک بعدی و قشری نگری                

د)سهولت آینده نگری و ژرفانگری.

18)کدامیک چهارمین مرحله ی تکوین سیاره زمین است؟    

 الف)سیستم طبیعی بی جان                          ب)سیستم طبیعی جاندار       

 ج) سیستم زمین انسان                                  د)سیستم محیط جغرافیایی.

۱۹) از وظایف علم جغرافیاست؟   

 الف)بررسی عمق خاک                     ب ) خصوصیات فیزیکی خاک         

 ج) طبقه بندی خاکها                       د ) بررسی مواد معدنی خاکها.

20) کدام علم « اثر اصول و قوانین حاکم برجو را روی مکان و زندگی انسانها » بررسی می کند؟                            

  الف) هواشناسی       ب)کلیماتولوژی           ج) هیدرولوژی       د) ژئومورفولوژی.

21)منظور از فقدان تعادل در سیستم های باز و بسته چیست؟

الف) ورودی بیش از خروجی آن         

 ب) انرژی موجود درآن به صورت پایان ناپذیر تکرار می شود.

ج) نامناسب بودن پسخوراند در سیستم                         

 د) بعضی از اجزاء و عناصر سیستم روابط بسیار پیچیده ای با هم دارند.

22)ژئومورفولوژی از شاخه های کدام مورد زیر است؟

الف) جغرافیای طبیعی                           ب) جغرافیای زیستی                    

ج) جغرافیای آبها                               د) جغرافیای خاکها.

23) پسخوراند کدام مورد سیستم را اعلام می کند؟

الف) تعادل              ب) ورودی          ج) خروجی       د) باز یا بسته بودن.

24) دومین مرحله از مراحل طی شده در کره ی زمین از آغاز پیدایش تاکنون کدام است؟

الف) پیدایش لیتوسفرو هیدروسفر                ب) حیات گیاهی و جانوری            

ج) ظهور انسان                                       د) پیدایش محیط جغرافیایی.

25) برای شناخت نقش سیستم فضایی شهر مشهداز کدام روش استفاده می شود؟

الف) کارکردی          ب) ساختاری           ج) تکوینی        د)آینده نگر.

26) کدام مورد  سیستم بسته محسوب می گردد؟   

الف) محله                ب) شهر              ج) روستا                د) آب.

27) منظور از دید ترکیبی و کلی جغرافیا چیست؟             

الف) جغرافیا علم عمومی شناسایی زمین است.          

ب) کلیه پدیده های سطح زمین را به صورت منفرد و مجزا از هم می بیند.

ج) مطالعه مجموعه ی پدیده های طبیعی یا انسانی       

د) پدیده های جغرافیای در ارتباط باهم به صورت یک مجموعه دیده می شوند.

28) هدف اصلی از مطالعات جغرافیایی چیست؟

الف) کاربرد سایر علوم در زندگی گروه های اجتماعی                       

ب) شناخت محیط های مختلف در سطح زمین

ج) رفع مشکلات سیاسی گروه های مختلف انسانی                              

 د) بهبود شرایط زندگی بر سطح زمین.

29) سنجش از دور کدام بخش از جغرافیا می باشد و با کدام شاخه ی علوم ارتباط دارد؟

 الف) جغرافیای طبیعی هندسه                ب) جغرافیای طبیعی آمار و کامپیوتر

ج) فنون جغرافیایی مهندسی                   د) فنون جغرافیایی زمین شناسی.

30)چرا مسئولیت پذیری و مشارکت و تفاهم ساکنان کره ی زمین ضروری است؟ به دلیل....

الف) بهره برداری صلح آمیز از زمین                            

ب) محدود بودن منابع سیاره زمین                                           

ج) تعامل انسانها با سیاره ی زمین باآگاهی و شناخت       

د) اهداف والای آموزش جغرافیا.

31) در مطالعات مربوط به « جنگ سرد» کدام مورد زیر در حوزه ی « مطالعه ی جغرافیای سیاسی » قرار می گیرد؟

الف) روابط دیپلماتیک آمریکا و شوروی                      

ب) مفاهیم مربوط به جنگ سرد                                                      

ج) تغییرات مرزی در اروپای شرقی                             

د) علل بروز جنگ سرد.

32)کدام یک از بررسی های جغرافیایی زیر « شناخت کارکردی » است؟

الف) بررسی رابطه ی شبکه ی راه های ارتباطی با وضعیت ناهمواریها              

 ب) شناخت اقلیم پیرامون شهر فریمان

ج) بررسی مراحل رشد و توسعه ی شهر مشهد                                         

 د) مطالعه ی تک تک پدیده های جغرافیایی یک مکان.

33) محیط های جغرافیایی چگونه پدید می آیند؟

الف) تکامل محیط های طبیعی     

 ب) تقابل محیط طبیعی و محیط اجتماعی                                              

ج) ترکیب عناصری چون دانش ؛ فرهنگ و فناوری     

د) دگرگونی و تکامل محیط اجتماعی.

34) کدامیک از موارد زیرجزء خروجی سیستم خاک است؟

الف) انرژی خورشیدی       ب) آب         ج) محصول کشاورزی       د) هوا.

35) سه رشته اصلی جغرافیا کدامند؟

الف) جغرافیای طبیعی ؛ کارتوگرافی ؛ جغرافیای انسانی                        

ب) جغرافیای انسانی ؛ کارتوگرافی ؛ سنجش از دور

  ج) جغرافیای طبیعی ؛ فنون جغرافیایی ؛ جغرافیای انسانی                   

  د) جغرافیای انسانی ؛ جغرافیای طبیعی ؛ ژئو مورفولوژی.

36 ) کدامیک از شیوه های شناخت جغرافیایی ، سایر شیوه های شناخت جغرافیایی را نیز در بر می گیرد؟

الف) آینده نگر               ب) تکوینی                ج) کارکردی                د) ساختاری

37 ) دلیل دلبستگی و علاقه ی انسان نسبت به محل زندگی و محیط اطراف چیست؟

الف) حس کنجکاوی       ب) شناخت بهتر محیط     ج) علاقه به گذشته     د) شناسایی هویت و ملیت

38) به اختلافات سیاسی ، اقتصادی و ایدئولوژیک دو بلوک شرق و غرب که از نیمه ی دوم قرن بیستم  رخ داد چه می گفتند؟

الف) جنگ ستارگان         ب) صلح مسلح                ج) جنگ سرد               د) نظم نوین جهانی

39) جغرافیدانان روابط متقابل انسان و محیط را چگونه مورد بررسی قرار می دهند؟

الف) نظام مند و سیستمی                                      ب) مجزا و منفک از هم       

ج) بطور مستقل و جدا از یکدیگر                       د) با توجه به سطح تکنولوژی

40) چرا انسان در مرحله ی سوم تکوین سیاره ی زمین ، تابع محیط طبیعی بود؟

الف) نداشتن ابزار لازم برای تغییر چهره ی زمین

 ب) عدم شناخت انسان  نسبت به محیط پیرامون خود

ج) سرسختی و خشن بودن طبیعت در برابر انسان    

د)پراکندگی وکم بودن انسانها بر روی کره ی خاکی

41) عامل پیدایش چشم اندازهای متفاوت بر سطح زمین ، کدام گزینه است؟

الف) وجود عناصر گوناگون   ب) گستردگی زمین       ج) یکنواختی محیط    د) مساعد بودن محیط

42) تعریف علم جغرافیا با توجه به عواملی در تحول دائمی است. کدام گزینه در این ارتباط نادرست است؟

الف) با توجه به شناخت پدیده ها و موضوعات جغرافیایی                            

ب) متناسب با مقتضیات علمی زمان

ج) با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر جوامع                                              

د) با توجه به دگرگونیهای اجتماعی         

/ 0 نظر / 129 بازدید