نمونه سوال پیش یا چهارم جغرافیا
ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸٩/۸/٢۸   کلمات کلیدی:

باسمه تعالی
14 : سؤالات امتحان درس : جغرافیا رشته : علوم انسانی ساعت شروع : 30
1387 مدت امتحان : 60 دقیقه / 2/ تاریخ امتحان : 30 « 15 نمره ای » دوره پیش دانشگاهی
مرکز پیش دانشگاهی ایثارگران شهید رحیم آنجفی نام و نام خانوادگی : اداره آموزش و پرورش ناحیه یک اراک
ردیف سؤالات نمره
1 دو هدف از اهداف علم جغرافی را نام ببرید . از اجزای یک سیستم دو بخش را نام ببرید . 1
2 مراحل تکوین سیاره زمین را از دیدگاه علم جغرافیا ذکر کنید . 1
3 دو فایده روش تفکر سیستمی را نوشته انواع دید مطالعه جغرافی را نام ببرید . 1
4 پژوهش علمی را تعریف کنید . 1
0/ 5 از انواع روشهای پژوهشی دو مورد را نام ببرید . 5
6 نقشه را تعریف کنید دو روش نقشه برداری را نام ببرید . 1
4 و مقیاس آن cm 7 اگر فاصله دو نقطه در روی نقشه 500000
1 باشد اولاً حساب کنید فاصله این دو نقطه در روی زمین چند متر
ثانیاً چند کیلومتر است ؟
0/75
0/ 8 ترسیم شکل کره ی زمین بر روی یک سطح را ........................ می نامند . 25
0/ 9 تفاوت نمایش دادن ارتفاعات و گودیها در منحنی میزان را بنویسید . 5
0/ 10 دو نمونه از اصولی را که باید در رسم کروکی رعایت کرد بنویسید . 5
0/ 11 دو مورد از نرم افزارهای پردازش آماری در جغرافی را نام ببرید . 5
0/ 12 دو مورد از کاربردهای رایانه در جغرافی ..................... و ........................ می باشد . 5
0/ 13 سیستم سنجش از دور را تعریف کنید . 5
0/ 14 بیکسل و قدرت تفکیک در ماهواره را توضیح دهید . 5
0/ 15 سیستم اطلاعاتی جغرافی را شرح دهید . 5
0/ 16 دو نمونه از ورودیهای سیستم اطلاعاتی جغرافی را نام ببرید . 5
0/ 17 دو مورد از نوبت های کاربرد رایانه برای تحلیل مکانی جغرافی را بنویسید . 5
0/ 18 منظور از مدل جغرافی چیست ؟ 5
0/ 19 دو ویژگی یک مدل را بنویسید . 5
0/ 20 مدل ساده خطی را با ذکر مثال شرح دهید . 5
0/ 21 مدیریت محیط زیست را شرح دهید . 75
22 بهترین سطح برای آمایش سرزمین چه سطحی است ؟
الف ) محلی ب ) قاره ای ج ) منطقه ای د ) ملی
0/25
0/ 23 سه مورد از نتایج نهایی طرح آمایش سرزمین در زمینه فعالیت های اقتصادی را بنویسید . 75
0/ 24 طبق اصل 48 قانون اساسی هدف از آمایش سرزمین در ایران را بنویسید . 75
15 « موفق باشید »